Huấn luyện an toàn và ra quyết định công nhận kết quả huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cấp giấy chứng nhận an toàn cho